Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Άρθρα

Τεχνολογίες για τον έλεγχο ποιότητας καθαρισμού ενδοσκοπίων

ASGE  Technology Committee

Η επιτροπή τεχνολογίας της Αμερικανικής Εταιρείας για την Γαστρεντερική Ενδοσκόπηση (ASGE) παρέχει ανασκοπήσεις υφιστάμενων, νέων ή αναδυόμενων ενδοσκοπικών τεχνολογιών που έχουν αντίκτυπο στην πρακτική της ενδοσκόπησης GI.

Χρησιμοποιείται μεθοδολογία βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία, με έρευνα της βιβλιογραφίας MEDLINE για τον εντοπισμό σχετικών προκλινικών και κλινικών μελετών σχετικά με το θέμα, και του MAUDE (Κέντρο Διαχείρισης Φαρμάκων για Συσκευές και Ακτινολογική Υγεία) μέσω αναζήτησης βάσης δεδομένων για τον εντοπισμό των αναφερόμενων ανεπιθύμητων συμβάντων μιας δεδομένης τεχνολογίας. Και οι δύο συμπληρώνονται με την πρόσβαση στο χαρακτηριστικό “σχετικών άρθρων” του PubMed και με την εξέταση των σχετικών αναφορών που αναφέρονται από τις προσδιορισμένες μελέτες. Ελέγχονται οι ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχουν δεδομένα από τυχαίες, ελεγχόμενες δοκιμές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται μεγάλες σειρές περιπτώσεων, προκαταρκτικές κλινικές μελέτες και γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων. Τα τεχνικά δεδομένα συλλέγονται από παραδοσιακές και διαδικτυακές δημοσιεύσεις, ιδιόκτητες εκδόσεις και ανεπίσημες επικοινωνίες με σχετικούς προμηθευτές.Για αυτήν την ανασκόπηση, η βάση δεδομένων MEDLINE εξετάστηκε μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά επεξεργασία ενδοσκοπίου / απολύμανση ενδοσκοπίου / ενδοσκόπιο-καθαρισμός / απολύμανση υψηλού επιπέδου / καλλιέργειες επιτήρησης /  βιοφωταύγεια ATP. Οι εκθέσεις σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες συντάσσονται από 1 ή 2 μέλη της επιτροπής τεχνολογίας ASGE, επανεξετάζονται και επιμελούνται από την επιτροπή ως σύνολο και εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο της ASGE.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 Οι στρατηγικές για την επεξεργασία ιατρικών συσκευών βασίζονται στον κίνδυνο μόλυνσης που σχετίζεται με τη χρήση της συσκευής. Η ταξινόμηση Spaulding κατατάσσει τις ιατρικές συσκευές σε 3 κατηγορίες (κρίσιμες, ημικρίσιμες και μη κρίσιμες) βάσει της επαφής τους με το σώμα και του σχετικού κινδύνου μόλυνσης. Τα εύκαμπτα ενδοσκόπια έρχονται σε επαφή με τους βλεννογόνους και κατηγοριοποιούνται ως ημικρίσιμες συσκευές. Απαιτείται απολύμανση υψηλού επιπέδου (HLD) σε αυτές τις συσκευές μετά τη χρήση. Ο όρος HLD ορίζεται ως η καταστροφή όλων των βλαστικών μικροοργανισμών, των μυκοβακτηρίων, των μικρών και μεσαίων ιών (λιπιδίων ή μη λιπιδίων), των σπορίων μυκήτων και ορισμένων βακτηριακών σπόρων. Η επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου περιλαμβάνει χειροκίνητα στάδια καθαρισμού ακολουθούμενα από υψηλή απολύμανση, στη συνέχεια με βήματα έκπλυσης και στεγνώματος. Ο σχολαστικός χειρωνακτικός καθαρισμός είναι επιτακτικός για την επίτευξη της υψηλής απολύμανσης. Αυτό περιλαμβάνει συνήθως τον καθαρισμό αμέσως μετά την χρήση με αναρρόφηση ενζυματικού απορρυπαντικού ακολουθούμενη από χειροκίνητο πλύσιμο, έκπλυση και βούρτσισμα των καναλιών του ενδοσκοπίου για την απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων. Αυτές οι διαδικασίες περιγράφηκαν λεπτομερώς στην κατευθυντήρια γραμμή του Multisociety του 2011 για την επανεπεξεργασία εύκαμπτων γαστρεντερικών ενδοσκοπίων.

Η μικροβιακή παρακολούθηση συνιστάται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γαστρεντερικής Ενδοσκόπησης (ESGE), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γαστρεντερολογίας και Ενδοσκόπησης Νοσηλευτών και Συνεργατών (ESGENA) και τη Γαστρεντερολογική Εταιρεία της Αυστραλίας. Αυτή η έκθεση υπογραμμίζει την κατάσταση της τρέχουσας τεχνολογίας για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του καθαρισμού των εύκαμπτων ενδοσκοπίων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 Η αποτελεσματική παρακολούθηση του καθαρισμού του εύκαμπτου ενδοσκοπίου απαιτεί ιδανικά μεθόδους δοκιμών που επιτρέπουν την ταχεία αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα τρέχοντα πρότυπα καθαρισμού. Ωστόσο, η έλλειψη τόσο των ευρέως αποδεκτών σημείων αναφοράς βιοφορτίου / μικροβίων όσο και των ευρέως επικυρωμένων μέσων αξιολόγησης αυτών έχει περιορισμένη εφαρμογή τέτοιων στρατηγικών. Υπάρχουν δυνητικές μέθοδοι παρακολούθησης που αναλυτικά θα βρείτε στο πρωτότυπο κείμενο.

ΒΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ

Η βιοφωταύγεια τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP) είναι παρούσα σε μικροοργανισμούς και ανθρώπινα κύτταρα και συνεπώς προσφέρει ένα μέσο ελέγχου για μικροβιακά και βιολογικά κατάλοιπα. Η δοκιμή βιοφωταύγειας ATP παρέχει αποτελέσματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η τεχνική χρησιμοποιεί την παραγωγή φωτός, αντίδραση μεταξύ ΑΤΡ, λουσιφερίνης και λουσιφεράσης για την εκτίμηση των επιπέδων ΑΤΡ σε ένα δείγμα. Τα φωτεινóμετρα γνωστά ως Λουμινόμετρα μετατρέπουν τον αριθμό των φωτονίων που απελευθερώνονται στην αντίδραση σε σχετικές μονάδες φωτός (RLUs). Η βιοφωταύγεια ATP χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για τη μέτρηση της καθαριότητας των επιφανειών στα νοσοκομεία. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η μέτρηση της ATP είναι αποτελεσματική στην παρακολούθηση της υψηλής απολύμανσης των εύκαμπτων ενδοσκοπίων.

Μεθοδολογία

Οι περιγραφόμενες τεχνικές δειγματοληψίας του ενδοσκοπίου περιλαμβάνουν δειγματοληψία επιφάνειας και δειγματοληψία καναλιών. Η δειγματοληψία της επιφάνειας έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση επιχρισμάτων που λαμβάνονται από το απώτερο άκρο του ενδοσκοπίου. Για τη δειγματοληψία των καναλιών, οι τεχνικές έχουν συμπεριλάβει (1) το βούρτσισμα του καναλιού ενδοσκοπίου ακολουθούμενο από έκπλυση της βούρτσας σε διάλυμα Ringer’s 25%, (2) συνδυασμός ξεπλύματος διαύλου με βούρτσισμα ή σφουγγάρι καθαρισμού ενδοσκοπίων και (3) έκπλυση καναλιών μόνο. Η μέθοδος καθαρισμού με έκπλυση προσφέρει το πλεονέκτημα της απλότητας και τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με άλλες τεχνικές που απαιτούν περισσότερη εργασία.

Η δοκιμή εκτελέστηκε μόνο μετά από χειροκίνητα βήματα καθαρισμού (δηλ. Πριν από την υψηλή απολύμανση) ως εργαλείο ελέγχου για τον προσδιορισμό της επάρκειας του καθαρισμού ή / και μετά από πλήρη επανεπεξεργασία (π.χ. μετά από χειροκίνητο καθαρισμό και υψηλή απολύμανση). Το σκεπτικό παρακολούθησης μόνο μετά τα χειροκίνητα βήματα καθαρισμού είναι ότι ο πλήρης χειρωνακτικός καθαρισμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική υψηλή απολύμανση.

Μελέτες

Η Alfa et al πρόσφατα επικύρωσε τη μέθοδο έκπλυσης νερού και αξιολόγησε τη συσχέτιση του υπολειμματικού ΑΤΡ με οργανικά και βιοαποδομημένα υπολείμματα μετά από χειροκίνητο καθαρισμό. Αυτή η προσομοίωση με τη χρήση τεχνητού ρύπου δοκιμής σε κανάλια παροχέτευσης ενός δωδεκαδακτυλοσκοπίου αναγνώρισε ότι προτείνονταν βιολογικοί δείκτες αναφοράς μετά από χειροκίνητο καθαρισμό όταν οι μετρήσεις βιοφωταύγειας ήταν μικρότερες από 200 RLUs. Ως εκ τούτου, πρότειναν ότι εάν η βιοφωταύγεια ΑΤΡ είναι πάνω από 200 RLUs, τα υπολειπόμενα επίπεδα οργανικών και βιολογικών φορτίων μπορεί να είναι πολύ υψηλά για αποτελεσματική απολύμανση μετά από χειροκίνητο καθαρισμό.

Μια περαιτέρω μελέτη αξιολόγησε εάν αυτό το σημείο αναφοράς ήταν εφικτό σε ένα πολυάσχολο κέντρο ενδοσκόπησης. Οι συγγραφείς αξιολόγησαν 40 ασθενείς που χρησιμοποίησαν κολονοσκόπια και δωδεκαδακτυλοσκόπια και διαπίστωσαν ότι μετά από χειροκίνητο καθαρισμό, το 96% των δοκιμασμένων διαύλων είχε λιγότερα από 200 RLU χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ΑΤΡ και έτσι θα ικανοποιούσε τα αποδεκτά σημεία αναφοράς βιοφορτίου και πρωτεΐνης. Τα 5 κανάλια, τα οποία δεν πληρούσαν αυτό το σημείο αναφοράς, ήταν όλα σε δωδεκαδακτυλοσκόπια λόγω ανεπαρκούς καθαρισμού του καναλιού αναρρόφησης.

Σε μια περαιτέρω μελέτη, η βιοφωταύγεια ATP συγκρίθηκε με συμβατικές μικροβιακές καλλιέργειες (πρότυπο κριτήριο) σε 108 εύκαμπτα ενδοσκόπια. Κάθε πλάκα με βακτηριακή ανάπτυξη θεωρήθηκε θετική, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μονάδων που σχηματίζουν αποικίες. Η ευαισθησία και η εξειδίκευση της βιοφωταύγειας ATP προσδιορίστηκαν σε ένα εύρος τιμών RLU από 30 έως 100 RLU. Η ευαισθησία και η εξειδίκευση της βιοφωταύγειας ATP ήταν 0,75 και 0,43 όταν το κατώτατο όριο ήταν 30 RLU και 0,46 και 0,81, αντίστοιχα, για ένα όριο 100 RLUs.

Μια πιο πρόσφατη μελέτη αξιολόγησε την βιοφωταύγεια του ΑΤΡ, τις μικροβιακές καλλιέργειες και την υπολειμματική πρωτεΐνη στα διαλύματα αποχέτευσης πριν και μετά το χειροκίνητο καθαρισμό και πριν από την χειροκίνητη απολύμανση. Μόνο ο χειρωνακτικός καθαρισμός οδήγησε σε μείωση της μέσης τιμής ATP από 30,281 σε 104 RLUs / δείγμα (PZ .011) Μείωση των μέσων αριθμών αποικιών μικροοργανισμών από 95,827 έως 14 cfu / δείγμα (PZ .001) και μείωση πρωτεΐνης από 36 σε 20 mg / δείγμα (PZ .078) σε δείγματα έκπλυσης καναλιού. Παρόμοιες μειώσεις στον αριθμό των αποικιών ATP και μικροοργανισμών σημειώθηκαν για επιφάνειες ενδοσκοπίου.

Συνολικά, τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι η βιοφωταύγεια ATP είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την παρακολούθηση των χειροκίνητων βημάτων της επεξεργασίας του ενδοσκοπίου. Η δυνατότητα επίτευξης άμεσων αποτελεσμάτων είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα της βιοφωταύγειας ΑΤΡ έναντι των τυπικών μικροβιακών καλλιεργειών.

Η μετάδοση της λοίμωξης μέσω ενδοσκοπίων παραμένει πολύ σπάνια. Οι αναφερόμενες λοιμώξεις συνδέονται συνήθως με την αδυναμία τήρησης των καθιερωμένων προτύπων καθαρισμού και απολύμανσης ή ελαττωματικό εξοπλισμό. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες για την παρακολούθηση της ποιότητας της διαδικασίας καθαρισμού και απολύμανσης του ενδοσκοπίου προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης επιτήρησης, η οποία μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στην ενίσχυση της τήρησης των πολλών σταδίων της διαδικασίας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

,